fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
Перегляд
Підваленою педагогічної майстерності є професійна компетентність
17.11.2017

26 жовтня викладач Рязанцев Р.Ю. та студенти групи 3ДМ-90 зустрічали гостей на відкритому занятті з предмета «Гідравліка, гідро-та пневмоприводи». Роман Юрійович продемонстрував високий рівень професійних педагогічних знань.

.

Важливою особливістю їх є комплексність, вміння синтезувати навчальний матеріал для успішного розв’язання педагогічних задач, вибору засобів взаєморозуміння. Знання студентів для педагога – не сума засвоєних аксіом та законів, а особистісна забарвлена система, де є місце студентським судженням, поглядам, оцінкам, висновкам. Саме тому навчання для його студентів не перетворюється на важкий шлях «накопичення знань», а є розвитком творчого потенціалу. Педагог сумлінно розвиває у своїх вихованців здатність до творчості, спроможності генерувати незвичайні ідеї, відходити від традиційних схем, швидко розв’язувати проблемні ситуації. У ході заняття студенти ознайомилися з будовою, принципом дії, основними параметрами та світовим досвідом застосування гідродинамічних передач завдяки вдалому впровадженню у навчальний процес інформаційно- комунікативних технологій особистої спрямованості.

Навчальна мета досягнута повністю.


Відкрите заняття з предмета «Машини для земляних робіт» було проведено 10.10.2017р. в групі 4ДМ-87 викладачем першої категорії Войтенком В.М.

Тема заняття: «Одноківшеві екскаватори». Заняття було насичене вдало підібраними формами індивідуальної та групової роботи. Теоретичний матеріал лекції вміло пов’язувався з життєвим і практичним досвідом студентів, вивченими матеріалами інших дисциплін. Студенти активно відповідали на запитання, висловлювали припущення. Майстерність Войтенка Вадима Михайловича – в «олюдненні», натхненності знання, яке не переноситься з посібників та підручника в аудиторію студентам, а висловлюється як власний досвід, осмислений та усвідомлений викладачем за допомогою наукових знань, що систематично поповнюються. Заняття Войтенка В.М. було насичене оригінальними педагогічними доцільними прийомами взаємодії «викладач-студент». У підсумку – досягнення очікуваних результатів: розуміння складних гідравлічних схем, пояснення індексів екскаваторів, правильний вибір моделей екскаваторів для виконання певних об’ємів робіт.


Інноваційний потенціал сучасного педагога – здатність створювати, сприймати, реалізовувати нововведення. Філіппов Віктор Петрович – викладач вищої категорії - є взірцем акумулювання інноваційного потенціалу. Колеги мали нагоду насолодитись колоритом теми, відвідавши 25 жовтня відкрите заняття в групі 3АМ-102 з предмета «Технічна експлуатація автомобілів».

Було воно проведене за чітко розробленим планом, складеним відповідно до навчальної та робочої програм. Протягом заняття Віктор Петрович дотримувався всіх принципів навчання. Зокрема, принципу свідомості й активності студентів, принципу активізації їх пізнавальної діяльності, науковості, системності й послідовності, наочності й емоційності навчання. Лекція проведена на високому науково-методичному рівні.


18.10.17 року в групі 2ОП-25 викладач Козирський В.Б. провів відкрите заняття з предмета «Основи технічної механіки». Під час вивчення теми «Плоска система довільно розміщуваних сил. Визначення опорних реакцій балок» студенти зрозуміли алгоритм визначення опорних реакцій балок.

У ході заняття студентам довелося бути і фантазерами, і прагматиками. Професійна проникливість педагога, вміння викликати позитивні емоції й відчувати задоволення від спілкування дають змогу досягати вагомих результатів у навчальній діяльності. Використані під час заняття методи групової роботи, мозкового штурму, проблемної бесіди, а також влучно підібрані відеоролики до теми отримали схвальну оцінку колег, присутніх на занятті. Все було методично доцільно. Навчальна мета в основному досягнута.


На відкритому занятті з предмета «Основи менеджменту», яке було проведене 03.10.17р. в групі 4ОР-1, продемонструвала свою високу професійно-педагогічну майстерність викладач вищої категорії Мацькова Н.П.

Акцент Наталія Пантелеймонівна зробила на практичну спрямованість навчального матеріалу та роботу на перспективу. розкриваючи тему «Планування як функція менеджменту». Науковість і доступність, виділення головного та систематизація знань через міжпредметні зв’язки. оптимальність використання методів та прийомів навчання, створення атмосфери творчості й конкурентності – це складові високої якості знань, умінь і навичок студентів за підведеними результатами заняття.