fb
yt
Вгору
Барський коледж
транспорту та будівництва
Національного транспортного університету
Звернення директора
director
Фільм про коледж
video
Веб-камери
cam_1
Пам'ятник "Запорожцю"
cam_2
Ландшафт перед гуртожитком
Student бкТБ
video
2ОП-27

Автомобілі

Дяченко В.А.

Амортизатори, типи, будова та маркування. Маркування шин. Безпечні шини

Література

Основи конструкції автомобіля Іванов. с. 189…194, 204…209


Безпека життєдіяльності

Сердюк Р.М.

Повний перелік питань та список літератури (посилання для завантаження)


Біологія і екологія

Язвенюк Н.С.

1. Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні

2. Види екологічних проблем: локальні, глобальні.

3. Забруднення довкілля, його види та критерії.

4. Якість довкілля. Гранично допустима концентрація (ГДК).

5. Антропічний вплив на атмосферу.

6. Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона.

Література:

Андерсон О.А. Біологія і екологія 11 клас, с. 145- 156


Електротехніка та електроніка

Мельник О.В.

Завдання:

Тема 2.1 Напівпровідникові прилади. Електрофізичні властивості напівпровідників. Власна і домішкова електропровідності напівпровідників. Типи напівпровідників. Р-п – перехід, його виникнення та властивості

Тема 2.1 Біполярні транзистори: типи, умовне позначення, будова, принцип дії, схеми вмикання, характеристики, параметри, маркування, сфера застосування.

Тема 2.1 Уніполярні (польові) транзистори: типи, умовне позначення будова, схеми вмикання, характеристики, параметри, маркування, сфера застосування.

Інтернет-ресурс:

Электронный курс "Основы электроники" (для переходу натисність на посилання)


Іноземна мова

Ліщина Н.Г.
Загорулько Л.Л.

Англійська мова. Завдання для самостійного опрацювання (посилання для завантаження)

Німецька мова. Завдання для самостійного опрацювання (посилання для завантаження)


Історія України

Казьмірова Г.М.

Тема: Україна в міжвоєнний період. Українська державність (1917 – 1921рр)

1) Початок Української революції. Політичні партії в підросійській Україні. Утворення Центральної Ради. Початок українізації армії.
2) Український національний Конгрес. І і II Універсали Центральної Ради. Зміни у політичних настроях, економічному та соціальному становищі населення. Загострення конфлікту Центральної Ради з Тимчасовим урядом Росії.
3) III Універсал. Проголошення УНР. Всеукраїнський з’їзд Рад. Боротьба більшовиків із УЦР.
4) IV Універсал. Мирний договір у Брест-Литовську. Гетьманський переворот. П. Скоропадський. Внутрішня та зовнішня політика Української Держави. Утворення Директорії. Відновлення УНР. Отаманщина. Проголошення ЗУНР. Злука УНР і ЗУНР.

Запровадження радянської державності

1) Політика «воєнного комунізму». Утворення СРСР. Статус України. Голод 1921—1923 рр. Впровадження непу в Україні. Економічне, соціальне та повсякденне життя населення в роки непу.
2) Політика влади у царині культури. Українізація (коренізація). Релігійне життя в Україні.

Закріплення радянської влади в Україні (1929—1938)

1) Перехід до форсованої індустріалізації. Директивне господарювання.
2) Хлібозаготівельні кризи 1927—1929 рр. Перехід до суцільної колективізації. Розкуркулення. Доля приватних сільських господарів та їхніх господарств. Зміни у житті, побуті й психології селян.
3) Голодомор 1932—1933 рр. в Україні. . «Закон про п’ять колосків». Хлібозаготівлі та їх суть. Масштаби та наслідки Голодомору. Демографічні втрати. Закон України «Про Голодомор 1932—1933 рр. в Україні».

Література:

1) «Новітня історія України» 10 клас. Турченко Ф.Г. Генеза, 2007р. ( ст.40 -311)
2) « Історія України» 10 клас. Кульчицький С.В. Генеза 2005р. ( ст. 40 - 316)


Комп'ютерна техніка та інформаційні технології

Кузьменко Ю.В.

1.Створення таблиць в середовищі текстового редактора WORD

2.Використання об’єктів Word Art

3.Використання фігур для створення схем

4.Робота з редактором формул

5.Буквиця

6.Колонтитули

7.Розбиття сторінки на колонки


Креслення

Казаков М.А.
Ковальчук А.В.

Завдання для самостійного опрацювання (посилання для завантаження)


Математика

Дмитрик С.В.

Теоретичні відомості та завдання для самостійного опрацювання (посилання для завантаження)


Організація автомобільних вантажних перевезень

Хільченко С.О.

Класифікація вантажного рухомого складу. Порядок вибору найбільш раціонального рухомого складу Марщрутизація перевезень. Поняття про маршрути руху рухомого складу, їх види та загальна характеристика. Розрахунок необхідної кількості рухомого складу для роботи на різних видах маршрутів Організація роботи тягачів зі змінними причепами та напівпричепами. Умови, що необхідні для організації такої роботи Загальна характеристика вантажних операцій

Література

Босняк М.Г. «Вантажні автомобільні перевезення». Ходош М.С. «Грузовые автомобильные перевозки». Вільковський «Вантажознавство». Інтернет джерела.


Основи технічної механіки

Козирський В.Б.

Тема. Геометричні характеристики плоских перерізів

Осьові, відцентровий та полярний моменти інерції перерізу. Зв’язок між осьовими та полярним моментами інерції перерізу. Моменти інерції простих перерізів: прямокутника, круга, кільця. Головні осі і головні центральні моменти інерції.

Тема. Згин Основні поняття та визначення.

Класифікація видів згину. Внутрішні силові фактори при прямому згині. Диференціальні залежності між згинаючим моментом, поперечною силою та інтенсивністю розподіленого навантаження.


Спеціалізований рухомий склад автотранспорту

Аншин М.І.

Тема Автомобілі-самонавантажувачі.

1. Автомобілі-самонавантажувачі з портальними кранами. Призначення, загальна будова та робота.

2. Автомобілі-самонавантажувачі з вантажопідйомним бортом. Призначення, загальна будова та робота.

3. Автомобілі зі змінними кузовами. Призначення, загальна будова та робота.

Література

М.І. Аншин, В.В. Леонов Спеціалізований рухомий склад автотранспорту. с. 214 … 255


Українська мова

Грисюк Г.І.

Законспектувати та вивчити теми::

- Кома в складному реченні.
- Крапка з комою у складному реченні.
- Двокрапка у складному реченні.
- Тире у складному реченні.
- Розділові знаки при прямій мові.

Література:

1. Українська мова та література: Довідник. Завдання в тестовій формі. Авраменко О.М.
2. Українська мова: Підручник 11 кл. Авраменко О.М.
3. Українська мова. Практикум: Навчальний посібник. Козачук Г.О.